PRIVACY STATEMENT.

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Financial Services Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn statutair gevestigd aan de Takkebijsters 59, 4817 BL in Breda. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

 

Wijzigingen Privacy Statement

BMW Financial Services Nederland B.V. (hierna BMW) kan dit Privacy Statement wijzigen (laatste aanpassing 05 februari 2024). We raden u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, in ieder geval als u (opnieuw) persoonsgegevens aan BMW verstrekt.
Indien BMW een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop BMW persoonsgegevens verwerkt zal dit kenbaar worden gemaakt via een berichtgeving op onze website.

Lees meer

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BMW Financial Services Nederland B.V. is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via de erkende BMW dealers, uw contactpersonen bij BMW Financial Services Nederland B.V. en (de pagina’s binnen) de website www.bmw.nl/financialservices, wanneer u diensten van ons afneemt, of op een andere manier met ons in contact treedt.

Lees meer

2. Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, hangt af van de dienst die u van ons afneemt. Wij kunnen onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:


Identificatie

 • Contactgegevens ► Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Contractgegevens ► Klantnummer, contractnummer, bank- en betalingsgegevens.
 • Voertuiggegevens ► Kenteken- en voertuiggegevens.
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit ► Gegevens om uw identiteit vast te stellen, zoals een rijbewijs of identiteitsbewijs.

 

Socio-demografische kenmerken

 • Andere persoonlijke gegevens ► Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot uw geboortedatum, opleiding, huishouden of beroepssituatie.

 

Persoonlijkheid

 • Gegevens met betrekking tot strafbare feiten ► Gegevens over gevallen van fraude, strafbare feiten, verdachte transacties en sanctielijsten die uw gegevens bevatten.


Gedragskenmerken

 • Gebruik van websites en communicatie ► Informatie over uw websitegebruik, of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken.
 • Transactie- en interactiegegevens ► Informatie over het afsluiten en aangaan van producten en diensten, interactie met onze klantenservice (uw verzoeken en klachten) en BMW dealers, alsmede deelname aan marktonderzoeken.
 • Gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid ► Informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid, transacties of betalingen die nog niet aan ons zijn verricht.
 • Gegevens met betrekking tot geografische locatie voertuig ► Informatie met betrekking tot de geografische locatie van het voertuig door middel van voertuiglokalisatie.
Lees meer

3. Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens alleen als een wettelijke bepaling is die dit toelaat. Wij verwerken uw gegevens in het bijzonder op basis van artikel 6 van de AVG en op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 7 AVG. De verwerking van uw gegevens is onder meer gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen. Houdt er rekening mee dat dit geen volledige of uitputtende lijst is van de rechtsgrondslagen, maar alleen voorbeelden die bedoeld zijn om de rechtsgrondslagen transparanter te maken.

 

 • Toestemming (Artikel 6 Para. 1 S. 1 lid. a), artikel 7 AVG, of artikel. 9 Para. 2 lid a), Art. 7 AVG
  We zullen alleen bepaalde gegevens verwerken op basis van uw eerder gegeven uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking in te trekken.
 
 • Vervulling van een contract / precontractuele maatregelen (artikel 6 Para. 1 S. 1 lid. b) AVG)
  Om uw contract met BMW Financial Services Nederland B.V. te starten of uit te voeren, hebben we toegang tot bepaalde gegevens nodig.
 
 • Vervulling van een wettelijke verplichting (artikel 6 Par. 1 S. 1 lid. c) AVG)
  BMW Financial Services Nederland B.V. is onderworpen aan een aantal wettelijke vereisten. Om aan deze eisen te voldoen, moeten we bepaalde gegevens verwerken.
 
 • Bescherming van legitieme belangen (artikel 6 lid 1 S. 1 lid. f) AVG)
  BMW Financial Services Nederland B.V. verwerkt bepaalde gegevens om haar belangen of die van derden te vrijwaren. Dit geldt echter alleen als uw belangen in het individuele geval niet prevaleren.
Lees meer

4. Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BMW Financial Services Nederland onder andere verwerkt op basis van de volgende grondslagen en doeleinden:

 

Naleving van wettelijke verplichtingen

 • Wettelijke verplichtingen ► BMW Financial Services heeft een aantal wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens voor zover nodig.
 • Preventie strafbare feiten ► Ter voorkoming van strafbare feiten of criminele handelingen.
 • Garanderen van productkwaliteit ► onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of services

 

Gerechtvaardigde belang

 • Videobewaking ► Alphabet gebruik van cameratoezicht. Betreffende camera’s zijn alleen opgesteld ter beveiliging van specifieke locaties en de persoonsgegevens zullen ook alleen voor dit doeleinde worden gebruikt. Via de camerabeelden kunnen we informatie verkrijgen over uw gedrag. De video-opnamen wordt uitgevoerd voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van onze werknemers en om als bewijsmateriaal te worden. De bewaartermijn is niet langer dan een maand, tenzij het noodzakelijk is voor verder onderzoek.
 • Garanderen van productkwaliteit ► onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of services
 • Bedrijfsanalyserapporten ► Om onze producten en services voortdurend te verbeteren, voeren wij bepaalde analyses uit op basis van contractinformatie en klantgegevens.
 • Voertuig lokalisatie ► Wanneer de afspraken uit het leasecontract niet worden nagekomen of als er een rechterlijk bevel is dat ons toestaat de auto terug te halen, dan hebben wij het recht om de auto te zoeken en te lokaliseren met behulp van de functionaliteit die in de auto is ingebouwd.

 

Naleving van contractuele verplichtingen

 • Contractbeheer ► Contractbeheer omvat de acceptatie, implementatie, administratie, aanpassing en verwerking van onze contracten.
 • Contractueel contact en klantenservice ► Gedurende de contractuele relatie kan er sprake zijn van inkomend of uitgaand klantencontact.
 • Overdracht aan samenwerkingspartners voor optionele onderdelen van het contract ► BMW Financial Services werkt samen met partners voor bepaalde optionele contractcomponenten (zoals een verzekering). Voor zover nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan onze partners voor het uitvoeren van deze geselecteerde contractcomponenten.
 • Claimbeheer ► In het geval van eventuele schade of claims.
 • Contractbeëindigingsbeheer ► In het kader van de beëindiging van het contract zullen wij contact met u opnemen.
 • Verwerking van kredietwaardigheidsgegevens ► Met het oog op risicobeheer verwerken wij persoonsgegevens om informatie te verkrijgen over uw kredietwaardigheid en om eventuele risico's adequaat te beoordelen.

 

Toestemming voor promotionele communicatie

 • Reclame en marketing ► Wij verwerken uw gegevens om u te informeren over onze aanbiedingen die u mogelijk interesseren.
 • Klanttevredenheidsonderzoek ► Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij de wensen van onze klanten, kunnen wij u vragen om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Bij het invullen van dit onderzoek zullen wij u vragen of wij uw persoonsgegevens, samen met uw antwoorden, mogen verwerken.
 • BMW Financial Services Nederland B.V. is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt via het klanttevredenheidsonderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door TTR GMBH, gevestigd te Karlsruhe in Duitsland. TTR GMBH treedt op als verwerker, en gebruikt de door u aangeleverde gegevens niet voor haar eigen doelstellingen. BMW Financial Services Nederland B.V. is een verwerkersovereenkomst met TTR GMBH aangegaan waarin BMW Financial Services Nederland B.V. hoge eisen stelt aan TTR GMBH met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen die TTR GMBH dient te hanteren ter beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

 

Overige doelen van verwerking van uw persoonsgegevens

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 

A.     Solliciteren

Via onze website kunt u solliciteren op onze vacatures en stages, ook kunt u open sollicitaties versturen. In deze gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden bewaard indien u daadwerkelijk bij ons in dienst komt.

Wanneer u niet wordt aangenomen zullen wij na afloop van de sollicitatieprocedure uw gegevens binnen vier weken vernietigen, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens te bewaren en deze in ons portfolio op te nemen.

B.     Opname van telefoongesprekken

BMW Financial Services kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. Dit betekent dat deze in beginsel niet langer dan twee maanden worden bewaard. U heeft hierbij op elk moment het recht een verzoek bij ons in te dienen om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of een transcriptie te ontvangen, bezwaar te maken of het opgenomen telefoongesprek door ons te laten verwijderen. Indien u dit wenst, kunt u dit verzoek richten via voornoemde contactgegevens. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van de opnames. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn om de opnames te verwerken, of hebben wij de opnames nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren. Indien u vraagt om een transcriptie van een opgenomen telefoongesprek, is het doorsturen of publiceren hiervan enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van BMW.

C.     Voertuig lokalisatie

Wanneer de afspraken uit het leasecontract niet worden nagekomen of als er een rechterlijk bevel is dat ons toestaat de auto terug te halen, dan hebben wij het recht om de auto te zoeken met behulp van de trackingsystemen die in de auto zijn ingebouwd. 

Lees meer

5. Geautomatiseerde gegevensverwerking

Bij het aangaan of wijzigen van een financierings- en leasecontract verwerken wij gegevens met behulp van geautomatiseerde besluitvorming. Wij doen dit alleen voor de beoordeling van de kredietwaardigheid, om een financierings- of leasevoorstel te doen, of een aanbieding voor wijziging van het afbetalingsplan. Met behulp van de informatie die je als onderdeel van de aanvraag verstrekt en de gegevens die wij bij externe leveranciers opvragen, controleren we de kredietwaardigheid en beslissen we welke passende voorwaarden we je kunnen bieden voor het gewenste product.

 

De geautomatiseerde beslissing nemen wij op basis van verschillende zogenaamde scores. Hierbij gebruiken we de relevante informatie die we van jou hebben, rekening houdend met de wettelijke bepalingen. Dit zijn in eerste instantie de gegevens die je ons hebt verstrekt bij jouw lease- of financieringsaanvraag.

Zo houden we rekening met gegevens over inkomen en werkgelegenheid. Daarnaast vinden wij ook de ervaringen die wij met jou als klant hebben opgedaan belangrijk.

 

Ook gebruiken we gegevens die we ontvangen van kredietinstellingen. Dit houdt in dat we voor alle aanvragen automatisch informatie ophalen bij partijen zoals BKR, Altares, Dun & Bradstreet & Experian. De informatie die hier wordt opgehaald is onderdeel van de scorecards die in iGRADE zijn ingebouwd. Deze informatie bepaalt samen met andere informatie (zoals de hoogte van de financiering of een eventuele aanbetaling), de uiteindelijke score.

 

De “score” geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat aan betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Deze score helpt ons om te beslissen of we kunnen instemmen met een lease- of financieringsaanvraag.

 

Op basis van deze beoordeling volgt een automatisch en onafhankelijk besluit met betrekking tot het aanbod. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gedane aanbod:

 • Negatieve beslissing: als de beslissing voor jou negatief is, zullen wij je op de hoogte stellen van de beslissing en de relevante redenen. In dat geval heb je het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing. Wanneer je bezwaar maakt, zorgen wij ervoor dat een van onze medewerkers het aanbod nogmaals tot in detail controleert en je tijdig over de uitkomst informeert.
 • Positieve beslissing: Bij een positieve beslissing ontvang je van ons informatie over de gewijzigde voorwaarden. In dit geval zullen we het contract uitvoeren in overeenstemming met de bovenstaande contractuele voorwaarden.
Lees meer

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat al uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft BMW Financial Services een intern data retentiebeleid ontwikkeld.

 

De standaard bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is vijf jaar. Te rekenen vanaf het einde van het contract. De bewaartermijn kan voor specifieke informatie langer zijn, indien dat nodig is om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen of als daar een andere dringende noodzaak voor is, zoals een claim of rechtszaak. Ook als uw aanvraag voor een lease- of financieringsovereenkomst niet heeft geleid tot een overeenkomst, bewaren we uw gegevens. Met deze gegevens evalueren we ons kredietbeoordelingssysteem. Door onderzoek te doen naar trends en risico’s kunnen we daardoor onze dienstverlening nog beter aan laten sluiten op de wensen van de consument.

Lees meer

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen zoals dataversleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. Onze dienstverleners en zakelijke partners doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van fysieke, elektronische en procesgerichte veiligheidsmaatregelen. Wij gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 

 • Strikte criteria om toegang te krijgen tot uw gegevens en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
 • Uitsluitend overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • Uitsluitend opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm;
 • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang;
 • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

 

Uw gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening door BMW Financial Services kunnen in een geanonimiseerde vorm worden gebruikt om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat de gegevens niet langer rechtstreeks naar u kunnen worden teruggeleid.

Lees meer

8. Met wie wordt uw data gedeeld?

Gegevensoverdracht binnen de BMW Group

BMW Financial Services is een onderdeel van de BMW Group. In sommige gevallen sturen wij uw gegevens, na een zorgvuldige controle, naar andere ondernemingen binnen de BMW Group, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor de verdere verwerking.

 

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden

BMW Financial Services gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van het contract. Bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, zoals overheidsinstanties, voor zover wij dat wettelijk verplicht zijn.

 

Verwerking in het buitenland

Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, zoals dat toepasselijk is in de EU.

Lees meer

9. Wat zijn uw rechten?

Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met BMW Financial Services via het nummer (070) 41 47 510. Heeft u een klacht of een specifiek verzoek, stuur dan uw email naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Gebruik hiervoor het emailadres csc@bmw.nl. U kunt ons ook per post bereiken door een brief te sturen naar het adres BMW Financial Services Nederland B.V., Takkebijsters 59, 4817 BL in Breda.

 

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van BMW Financial Services:

 

Recht van inzage: U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en - indien van toepassing - de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden wij ons het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.

 

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.

 

Recht op het wissen van uw gegevens: U kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en BMW Financial Services geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of hebben wij uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

 

Recht op beperking van verwerking: U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW Financial Services onrechtmatig is.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.

 

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

 

Rechten bij geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering): Bij het aangaan of wijzigen van een financierings- en leasecontract verwerken wij gegevens met behulp van geautomatiseerde besluitvorming. Wanneer u het niet eens bent met het besluit dan kunt u contact met ons opnemen. U heeft daarbij de volgende mogelijkheden:

 • Een aanvraag voor een nieuwe beoordeling door een van onze medewerkers (het recht op menselijke tussenkomst);
 • Het recht om uw standpunt kenbaar te maken; en
 • Het om bezwaar tegen het besluit aan te tekenen.

 

Afhandelingsperiode voor naleving van de rechten van de betrokkenen

Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd vanwege de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de tijdslimiet verlengd wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klachten aan toezichthoudende autoriteit

BMW Financial Services neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer

Contactgegevens.

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via (070) 41 47 510.

Lees meer