BMW Special Sales Sustainability Hub Governance bedrijfsvoering hoofdkantoor BMW

GOVERNANCE.

VERANTWOORDE BEDRIJFSVOERING VOOR DUURZAME WAARDECREATIE.

GOVERNANCE.VERANTWOORDE BEDRIJFSVOERING VOOR DUURZAME WAARDECREATIE.

Corporate governance houdt in dat we handelen volgens de principes van verantwoord ondernemen, gericht op duurzame waardecreatie. Bij BMW Group geldt deze voorwaarde voor alle onderdelen van het bedrijf. De belangrijkste pijlers van de bedrijfscultuur zijn:

 • naleving van wetten en regelgeving
 • corporate governance gericht op de belangen van alle stakeholders met duidelijke doelen
 • hoogste eisen aan milieu- en sociale normen en 'due diligence' in de toeleveringsketens
 • transparantere rapportage en corporate communicatie
 • op vertrouwen gebaseerde samenwerking tussen directie, raad van commissarissen en werknemers
Lees meer

COMPLIANCE.

BMW Special Sales Sustainability Hub Governance Compliance hoofdkantoor BMW in vogelperspectief

Integriteit is onderdeel van onze identiteit.

Compliance houdt voor BMW Group veel meer in dan het naleven van wet- en regelgeving en de interne bedrijfsregels. Compliance is onderdeel van onze identiteit, een levende cultuur van integriteit en een bindend kader voor alle bedrijfsactiviteiten – wereldwijd.

Lees meer
BMW Special Sales Sustainability Hub Governance Compliance Management Systeem gebouwen in vogelperspectief

Ons Compliance Managent Systeem (CMS).

Het CMS van BMW Group geldt voor het gehele concern en is gebaseerd op de benadering Prevent-Detect-Respond. Het beschrijft specifieke preventie-, bewakings-, controle- en reactiemaatregelen. Het CMS is afgestemd op de risicosituatie van het bedrijf en omvat alle relevante compliance-onderwerpen:

 • fraudepreventie
 • exportcontrole
 • witwaspreventie
 • naleving van mededingingsregels
 • corruptiepreventie
 • mensenrechten
 • gegevensbescherming
 • technische compliance

 

Lees meer

ONZE DOELSTELLINGEN.

HOLISTISCHE, MEETBARE DUURZAAMHEID MET CONCRETE DOELEN.

BMW Group streeft ernaar de meest succesvolle en duurzame premium autofabrikant voor individuele mobiliteit te zijn. Tegelijkertijd willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van sociale en ethische normen. Onze concrete doelstellingen zijn gericht op het verminderen van de CO2 uitstoot, het vergroten van de efficiency bij het gebruik van grondstoffen en circulariteit, en het aanzienlijk verbeteren van de sociale en ecologische standaarden. Daarom hebben wij al in juli 2020 duidelijke doelen omschreven die BMW Group in 2030 wil hebben gerealiseerd.

Lees meer
 • Reductie CO₂ emissie
 • Elektrische mobiliteit
 • Circulariteit
 • Milieu- en sociale normen
 • Medewerkers
 • Samenleving

NIEUWE IMPULSEN DANKZIJ REGELMATIGE UITWISSELING MET STAKEHOLDERS.

BMW Special Sales Sustainability Hub Governance communicatie met stakeholders gebouw FUTURE FORUM

Als wereldwijd actief bedrijf opereert BMW Group in een zeer internationaal verbonden wereld. Dankzij XChange-platforms zoals de rad°hub, het FUTURE FORUM en de BMW Group Dialogue creëren we een intensieve uitwisseling die niet alleen alle betrokkenen nieuwe perspectieven laat zien, maar ook aanzet tot verandering. Daarom communiceren we regelmatig onderling met onze stakeholders om onszelf doelen te stellen vanuit een economisch en duurzaam perspectief:

 • voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid voor medewerkers
 • milieu- en sociale normen en respect voor mensenrechten
 • duurzame financiering en EU taxonomie
 • verantwoorde bedrijfsvoering

GEÏNTEGREERD VERSLAG VAN DE STAND VAN ZAKEN.

BMW Special Sales Sustainability Hub Governance communicatie met stakeholders gebouw FUTURE FORUM

BMW Group onderkent zijn verantwoordelijkheid om meetbaar en transparant te zijn in zijn duurzaamheidscommunicatie. Daarom combineren we sinds 2020 ons jaarverslag met ons duurzaamheidsverslag in een geïntegreerd verslag voor de hele BMW Group. Het BMW Group Report volgt de raamwerken voor duurzaamheidsrapportage en is onafhankelijk gecertificeerd.

ONZE DUURZAME FINANCIËLE STRATEGIE.

Duurzaamheid is inmiddels een belangrijk criterium in de financiële wereld geworden. Investeerders en analisten houden bij hun investeringsbeslissingen en -adviezen steeds meer rekening met sociale, milieu- en governance-aspecten (ESG). Ook de Europese Unie gaat met de EU taxonomie ondernemingen op basis van duurzaamheidscriteria classificeren.

Lees meer

GEGEVENSBESCHERMING.

De bescherming van klantgegevens en hun onafhankelijke zelfbeschikking over informatie hebben bijzonder hoge prioriteit:

 • wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met wetten en normen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de internationale informatiebeveiligingsnorm ISO/IEC 27001
 • wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend als dit wettelijk is toegestaan ​​en de betrokkene hiermee heeft ingestemd
 • we controleren alle applicaties op actuele IT-beveiligingsmaatregelen
 • interne communicatie vindt uitsluitend plaats via een streng beveiligde verbinding
Lees meer